Main menu fa-IR

دنکلیک و یا ارزشیابی مدارک در کشور ترکیه با ارائه مدارک ترجمه شده رسمی به سازمانهای آموزش و پرورش و شورای آموزش عالی انجام می شود . مدارک شما بعد از تنظیم توسط دپارتمان دنکلیک در بازه زمانی یک تا دو روزه بصورت رسمی ترجمه و به دپارتمان دنکلیک ارسال خواهد شد .